Frankrig og EU-Kommissionen taber en sag ved EU-Domstolen om, hvorvidt myndigheder må trænge ind på privat ejendom uden ejerens samtykke. EU-Domstolen fastslår, at trods EU-regler gav adgang til uanmeldt kontrol, måtte myndighederne ikke gå ind, uden landmandens samtykke.

 

Læs advokat Hans Sønderby Christensens artikel bragt torsdag den 6. december 2018 på Jyllands-Postens hjemmeside her.

 

I sin dom fastslår EU-Domstolen, at kontrolmyndighedernes hjemmel til uanmeldte kontroller af, om betingelserne for tildeling af EU-støttemidler er opfyldt, ikke bemyndiger kontrolpersonalet til at trænge ind på landbrugsbedriften uden landbrugerens samtykke.
Som led i Den Fælles Landbrugspolitik yder EU årligt støtte og tilskud til en lang række forskellige om-råder. EU-støttemidlerne forvaltes på nationalt plan i medlemsstaterne, som er forpligtet til at gen-nemføre kontroller og årlige revisioner med henblik på at sikre, at pengene anvendes på en gennemsigtig og ansvarlig måde.
Den pågældende sag vedrørte EU’s fællesmarkedsordning for vin, hvor medlemsstaterne forpligtes – ud fra en række principper fastsat i EU-reglerne – til at indføre kontroller med henblik på at sikre, at støttemidlerne anvendes korrekt.
Sagen udsprang af vinproducenten Château du Grand Bois’ (herefter vinproducenten) afslag på an-søgning om EU-støtte til omstrukturering og omstilling af sine vindyrkningsarealer for produktionsårene 2008/2009. Baggrunden var, at Établissement national de produits de l’agriculture et de la mer (nationalt organ for landbrugs- og fiskeriprodukter, Frankrig) (herefter myndigheden) havde foretaget kontrol på stedet, hvor myndigheden havde konstateret, at betingelserne for at opnå støtte ikke var opfyldt.
Efterfølgende annullerede Tribunal administratif de Nantes (forvaltningsdomstolen i Nantes, Frankrig) (herefter forvaltningsdomstolen) myndighedens afslag på ansøgningen. Myndigheden appellerede afgørelsen, hvorefter Cour administrative d´appel de Nates (appeldomstolen i forvaltningsretlige sager i Nantes, Frankrig) (herefter appeldomstolen) ophævede forvaltningsdomstolens afgørelse.
Vinproducenten appellerede appeldomstolens afgørelse til Conseil d´État (øverste domstol i forvalt-ningsretlige sager, Frankrig). Det var vinproducentens synspunkt, at den omstændighed, at myndighe-den under den uanmeldte kontrol var trængt ind på landbrugsejendommen uden tilladelse, havde betydning for lovligheden af myndighedens afgørelse.
Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager valgte at udsætte sagen og forelægge spørgsmål for EU-Domstolen. Den franske ret ønskede fastslået, om kontrolpersonalets bemyndigelse til at foretage uanmeldte kontroller også gav myndighederne lov til at trænge ind på en landbrugsbedrifts arealer uden at have opnået samtykke fra landmanden forinden.
EU-Domstolen bemærkede indledningsvis, at EU-rettens bestemmelser vedrørende tildeling af støtte-ordninger inden for vinsektoren efterprøves, hvor det er relevant, ved kontrol på stedet. Kontrollerne foretages uanmeldt, idet der i et begrænset omfang kan gives forhåndsmeddelelse til det strengt nød-vendige – dog på betingelse af, at formålet med kontrollen ikke bringes i fare derved.
Hver enkelt medlemsstat er herefter forpligtet til at indføre nationale ordninger med uanmeldte kon-troller med henblik på at kontrollere, at betingelserne for støtteordningerne i henhold til EU-rettens landbrugsstøtteregler er opfyldt. Ifølge EU-reglerne skal kontrollerne være effektive, stå i rimeligt forhold til risikoen for svig, samt have en afskrækkende virkning, således at de yder Unionens finansielle interesser den fornødne beskyttelse.
EU-Domstolen bemærkede herefter, at det ikke fremgik af EU-reglernes ordlyd, at EU-medlemsstaterne er pålagt en forpligtelse til at indrette kontroller på stedet, der bemyndiger kontrolpersonalet til at trænge ind på landbrugsbedriften uden landbrugerens tilladelse.
Den omstændighed, at kontrollerne foretages uanmeldt, kan, ifølge EU-Domstolen, heller ikke medføre, at kontrolpersonalet, når det er mødt frem uden forudgående anmeldelse, kan trænge ind på landbrugsbedriften uden at have opnået samtykke fra landmanden. Det vil sige, at der ifølge EU-Domstolen ikke kan sættes lighedstegn mellem adgang til uanmeldt kontrol og adgang til at trænge ind uden samtykke.
Dermed afviste EU-Domstolen den franske regering og EU-Kommissionens argument om, at landman-den – blot ved at ansøge om tildeling af EU-midler – implicit giver en generel, forudgående samtykke til, at kontrolpersonalet kan trænge ind på landbrugsbedriften.
EU-Domstolens henviste herefter til, at beskyttelsen mod offentlige myndigheders indgriben i forhold af privat karakter – hvad enten der er tale om personer eller virksomheder – og som er vilkårlige eller uforholdsmæssige, udgør et almindeligt EU-retligt princip. EU-Domstolen bemærkede, at et sådan indgreb skal være hjemlet og begrundet af årsager, der er fastlagt ved lov.
Dermed konkluderede EU-Domstolen, at myndighedernes adgang til uanmeldt kontrol ikke er ensbe-tydende med, at myndighederne kan trænge ind på en landbrugsbedrift uden samtykke fra landman-den. Landmandens støtte kan, ifølge EU-Domstolen, kun undtagelsesvis nægtes, hvis landmanden ved at undlade at give samtykke ligefrem hindrer gennemførelsen af kontrollen. Det betyder, at landmanden vil kunne påberåbe sig en række legitime grunde til at undlade at give samtykke.
Den principielle EU-dom har direkte betydning for europæiske landmænd, også udenfor Frankrigs grænser, som hvert år modtager landbrugsstøtte, og som derfor er underlagt myndighedskontrol. Et eksempel er den EU-retlige krydsoverensstemmelseskontrol, hvor myndighederne kan sanktionere landmændene med procentvis fratræk i EU-støtten (krydsoverensstemmelsestræk), såfremt en række EU-krav til miljø, dyrevelfærd og god landbrugsmæssig stand med videre ikke overholdes.
Med nærværende dom er det nu udtrykkeligt og klart fastslået, at europæiske kontrolmyndigheder i forbindelse med eksempelvis krydsoverensstemmelseskontrol skal respektere, at uanmeldt kontrol ikke i sig selv betyder ret til at trænge ind på en landbrugsbedrift uden ejerens samtykke.