Landbrugsstyrelsen mente ikke, at et tapsted til marksprøjten, som de bedømte som en vaskeplads, var godt nok indrettet, men nu er landmanden frifundet.

En landmand er for nylig frifundet i en sag, hvor tvisten var en mulig overtrædelse af regler for og krav til indretning af vaskeplads på en landejendom.

Anklageskriftet gik på, at vaskepladsen til vask af sprøjten, der bruges til bekæmpelse af ukrudt i marken, ikke var udstyret med tæt belægning og afløb, og at tapstedet til påfyldning af vand i sprøjten ikke var udstyret med kontraventil, som kunne sikre mod tilbageløb.

Sprøjten var sikret imod tilbageløb

I sagen blev der indhentet en sagkyndig erklæring, som kunne bevise, at landmandens sprøjte (en Scan Sprayer) var indrettet, så der ikke kunne ske tilbageløb ved påfyldning af vand. Dette skyldes et luftgab på sprøjten, som netop skulle forhindre tilbageløb af rester af ukrudtsmidler og efterfølgende punktforurening.

Sprøjten var også indrettet således, at den kunne påfyldes med ukrudtsmidler og vaskes i marken efter endt arbejde.

Sprøjten blev kun tappet

Hos advokatfirmaet Sønderby Legal, der førte sagen for landmanden, forklarer man, at når en sprøjte er indrettet, så ukrudtsmidler ikke bliver påfyldt på gården, men i marken og således, at den også kan vaskes i marken, så er der naturligvis ikke behov for en vaskeplads og dermed intet krav om tæt belægning på stedet. Vaskepladsen har i dette tilfælde blot været et tapsted til påfyldning af rent vand til vask i marken.

– Når en sprøjte er indrettet, så der er luftgab for at undgå tilbageløb, er der heller ikke krav om kontraventil på tapstedet, forklarer man hos Sønderby Legal.

Bevisførelse førte til frafald

Jurist Helle Ankerstjerne, Sønderby Legal, forklarer, at straf, ifølge det EU-retslige retssikkerhedsprincip, skal være forudsigelig, hvilket kræver, at sagen er tilstrækkeligt oplyst.

– Der er altså et helt grundlæggende problem med beskyttelse af borgernes retssikkerhed, når styrelserne som kontrolorganer, uden at foretage en tilbundsgående undersøgelse af de faktiske forhold, sender sager direkte til domstolene. I dette tilfælde var det åbenlyst, at man skulle have undersøgt sprøjtens indretning, siger Helle Ankerstjerne.

Frafaldet 96 af 99 sager

Anklagemyndigheden frafaldt sagen, inden den kom for en dommer.

Ud af i alt 99 sager, som Sønderby Legal har haft indenfor landbrugsbranchen i løbet af godt to år, er der sket frifindelse i 96 af sagerne. Den nævnte sag er blot én af de 96.

Sagen kort

  • Landbrugsstyrelsen kom på kontrolbesøg hos landmanden i 2018 og konkluderede, at der manglede en kontraventil på tapstedet. Desuden var der grusbund på stedet, som man mente var en vaskeplads og ikke fast bund, hvor vaskevandet kunne ledes væk uden at sive ned i jorden. Derfor mente styrelsen, at både tapsted og vaskeplads var ulovligt indrettet
  • Sagen blev sendt videre til Miljøstyrelsen, som er tilsynsmyndighed og håndhævelsesmyndighed
  • Miljøstyrelsen anmeldte sagen til politiet, og anklagemyndigheden rejste tiltale i oktober 2020 med påstand om bødestraf på 15.000 kroner
  • Sønderby Legal kom ind i sagen i august 2021, fordi landmanden følte sig urimeligt behandlet, da han troede, at han godt måtte fylde vand på uden at have en vaskeplads, når han bare skulle sprede vaskevandet på marken. Kontraventilen var der usikkerhed omkring
  • Efter at det kunne bevises, at sprøjtens indretning gjorde, at der hverken var behov for kontraventil eller vaskeplads i henhold til vaskepladsbekendtgørelsen, valgte anklagemyndigheden at frafalde sagen i april 2022