Af advokat og partner Anders Stoltenberg (H) og Tobias Egeris Svendsen, senior paralegal/stud.jur., Sønderby Legal

Det er vigtigt for erhvervsvirksomheder at vide, hvor grænsen går for, hvor kritisk de kan udtale sig om deres samarbejdspartner, når uenigheder opstår. I nogle tilfælde går kritisk dialog i offentligheden for langt og udløser misligholdelse og eventuelt afbrydelse af samarbejdet. Netop det sidste blev påberåbt af en dominerende virksomhed i en nylig sag for Sø- og Handelsretten, hvor kritiske ytringer fra en virksomhed mod den dominerende samarbejdspartner blev enden på et mangeårigt samarbejde.

 

Omstændighederne i den konkrete sag var i grove træk, at virksomheden på sin hjemmeside publicerede en hård kritik af samarbejdspartneren. Baggrunden for virksomhedens kritik var, at parternesaftale for fremtiden skulle ændres markant på en række centrale punkter. Ændringerne var alene besluttet af samarbejdspartneren, og de forringede virksomhedens fremtidige indtjeningsmuligheder.

Kritikken på hjemmesiden blev indledt med overskriften ”Samarbejdspartner genindfører ulovlig monopoltilstand”, og i teksten stod bl.a. ”et forsøg på ulovligt, og uanstændig vis, at overtage de private forhandleres kunder, forretningsforbindelser, internationale salgsorganisationer, datterselskaber etc. uden at yde kompensation herfor”. Virksomheden fortsatte kritikken mod samarbejdspartneren, der ifølge virksomheden havde ”til hensigt at ekspropriere de private forhandleres virksomhed uden kompensation, for selv at prøve at overtage disses eksportsucces”. Disse planer blev afslutningsvist kaldt for ”et af de største kupforsøg ved højlys dag der til dato har været i dansk landbrug”. Kritikken indeholdt således markante og alvorlige beskyldninger mod samarbejdspartneren.

Retten var enig med Sønderby Legal i, at virksomhedens ytringer ikke kunne begrunde en opsigelse. Retten fandt derfor, at opsigelsen var ulovlig og i strid med konkurrencelovgivningen. Samarbejdspartneren blev herefter dømt til at betale en millionerstatning til virksomheden for tabt indtjening. Vedrørende de kritiske udtalelser, lagde Sø- og Handelsretten særligt vægt på den komplekse karakter og det forhold, at opslaget indeholdt en udførlig beskrivelse af, at kritikken stod for virksomhedens egen regning. Sø- og handelsretten udtalte:

 

Henset … den komplekse karakter af det påståede ulovlige forhold i opslaget på hjemmesiden finder retten det ikke godtgjort, at virksomheden med opslaget havde fortsæt til uretmæssigt at samarbejdspartnerens ære, jf. straffelovens § 267.

Virksomheden frifindes derfor for overtrædelse af straffelovens § 267.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden handlede i strid med markedsføringslovens regler ved det anførte i sit opslag på sin hjemmeside den 4. januar 2016, bemærkes det, at der i opslaget er en udførlig redegørelse for grundlaget for de fremførte udsagn, og at det fremgår, at det er virksomhedens egen subjektive vurdering. Henset hertil og til en vurdering af teksten i opslaget i sin helhed finder retten, at teksten i opslaget hverken i sin helhed eller delvis var vildledende, aggressiv eller utilbørlig i strid med markedsføringslovens § 20 eller miskrediterende eller nedvurderende af den dominerende virksomheds aktiviteter i strid med markedsføringslovens § 21 eller i øvrigt i strid med markedsføringslovens § 3. (Sø- og Handelsrettens begrundelse for, at de kritiske udsagn ikke var retsstridige)

 

Virksomheden blev derfor – som påstået af Sønderby Legal –  frifundet for en række påstande, som den dominerende virksomhed havde nedlagt. Desuden opnåede virksomheden erstatning for samarbejdets afbrydelse.