Vores praksis omfatter generel EU-ret, f.eks. vedrørende skatter og afgifter, handelshindringer/fri bevægelighed og statsstøtte

EU-ret og internationale erhvervsretsforhold

Vores praksis omfatter generel EU-ret, f.eks. om handelshindringer/fri bevægelighed, statsstøtte samt skatter og afgifter, ligesom vi også vurderer spørgsmål om, hvorvidt danske love og regler er i overensstemmelse med EU-retten.

Vi rådgiver både brancheorganisationer og private erhvervsvirksomheder i sådanne spørgsmål og fører retssager og klagesager i Kommissionen ud fra EU-retlige perspektiver.

En stor del af den lovgivning og de regler, der gælder her i landet, er regler, har deres udspring i EU-retlige direktiver. Ud over de regler, der er implementeret – eller indbygget – i den danske lovgivning, findes der EU-regler, der skal overholdes, uden at de bliver vedtaget af Folketinget.

EU-ret skal forstås og fortolkes på en anden måde, end man traditionelt har forstået og fortolket dansk lovgivning på, da det EU-retlige retssystem grundlæggende er opbygget anderledes end det danske retssystem. De danske domstole er grundlæggende begrænset til at fortolke de danske love.

EU-Domstolen er blevet tillagt kompetence til i realiteten at indføre nye regler i sine domme, hvis der efter EU-Domstolens opfattelse er brug for nye regler.

 


Forhindringer for fri bevægelighed for varer, arbejdskraft, tjenesteydelser, virksomheder og kapital mellem medlemslandene

Det følger af traktatgrundlaget for Den Europæiske Union, at borgere og virksomheder får nogle grundlæggende rettigheder i henhold til traktaten om det indre marked. Varer, arbejdskraft, tjenesteydelser, virksomheder og kapital skal frit kunne bevæge sig mellem medlemslandene, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende.

EU-Domstolen ser med stor alvor på hindringer og restriktioner for de grundlæggende rettigheder. Vores team har erfaring med rådgivning af virksomheder og organisationer, der i lovgivning eller administrativ praksis oplever, at der stilles forhindringer i vejen for udøvelsen af disse rettigheder.