mail@sonderbylegal.eu
+45 72 10 90 90

Politiets fremgangsmåde ved overtrædelse af persondatareglerne


Rigsadvokaten har offentliggjort en meddelelse om, hvorledes overtrædelse af reglerne i persondataforordningen og persondataloven skal efterforskes og behandles. Herudover indeholder meddelelsen oplysninger om, hvordan sanktionsniveauet for overtrædelse skal fastlægges.

Persondataforordningen og persondataloven, der trådte i kraft den 25. maj i år, fastlægger en række forpligtelser for virksomheder, borgere og offentlige myndigheder, som behandler personoplysninger. Et af hovedformålene bag reglerne er at styrke og harmonisere sanktionsniveauet for overtrædelser blandt medlemsstaterne i EU. En nyligt offentliggjort meddelelse fra Rigsadvokaten vejleder om, hvorledes anklagemyndigheden skal behandle anmeldelser om brud på persondatareglerne.

TILTALEREJSNING FOR OVERTRÆDELSE AF PERSONDATAREGLERNE
Sager om overtrædelse af reglerne i persondataforordningen og persondataloven kan enten opstå ved en anmeldelse fra Datatilsynet eller ved anmeldelse fra andre.

I sager, der udspringer af en anmeldelse fra Datatilsynet, skal tilsynet altid, forud for en anmeldelse, foretage en nøje vurdering af, om der i det konkrete tilfælde er grundlag for en straffesag. Når Datatilsynet indgiver en politianmeldelse, skal anmeldelsen ledsages af tilsynets vurdering af overtrædelsen samt sanktionsniveauet. Endvidere bør alt relevant bevismateriale vedlægges ansøgningen. Det kan f.eks. være billeder og skærmprints.

Hvis politiet modtager en anmeldelse fra andre end Datatilsynet, skal de vurdere, om der er behov for yderligere efterforskning i sagen. Inden der træffes afgørelse om tiltalespørgsmålet, skal anklagemyndigheden indhente en udtalelse fra Datatilsynet. Tilsynet skal altid høres, og høringssvaret skal tillægges vægt i anklagemyndighedens vurdering af sagen. Høringssvaret skal indeholde en redegørelse for tilsynets vurdering af overtrædelsen samt sanktionsspørgsmålet.

Hvis anklagemyndigheden og Datatilsynet ikke er enige i tiltalespørgsmålet, skal sagen forelægges for den regionale statsadvokat.

SANKTIONERING FOR OVERTRÆDELSE AF PERSONDATAREGLERNE
Med hensyn til afklaring af sanktionsspørgsmålet skal alle sager indtil videre forelægges for den regionale statsadvokat, der skal vurdere spørgsmålet. Først når sanktionsspørgsmålet er blevet afklaret i retspraksis, kan Datatilsynet begynde at udstede administrative bødeforlæg i ukomplicerede sager, hvor der ikke er tvivl om overtrædelsen.

Et af formålene med persondataforordningen er at styrke og harmonisere medlemsstaterne sanktionsmuligheder ved brud på persondatareglerne. I Danmark blev overtrædelse af de tidligere persondataregler straffet med bøder på mellem 2.000 og 25.000 kr. Det må dog formodes, at de nye persondataregler vil indebære et væsentligt højere bødeniveau for overtrædelser.

Størrelsen af de administrative bøder, der kan pålægges ved overtrædelse af persondatareglerne, er endnu ikke fastlagt i retspraksis. I persondataforordningen er det dog bestemt, at overtrædelse af persondatareglerne kan medføre bøder på op til henholdsvis 10 og 20 mio. euro alt efter overtrædelsens karakter.

I henhold til persondataforordningen skal bl.a. følgende indgå i vurderingen af bødens størrelse:

• Overtrædelsens karakter, alvor og varighed
• Om overtrædelsen er blevet begået forsætligt eller uagtsomt
• Om der er truffet foranstaltninger for at begrænse skaden
• Den dataansvarlige eller databehandlerens ansvar
• Om tidligere overtrædelser begået af den dataansvarlige og databehandleren
• Om den dataansvarlige eller databehandleren har gjort en indsats for at afhjælpe overtrædelsen
• De kategorier af personoplysninger, som er blevet berørt af overtrædelsen
• Om den dataansvarlige eller databehandleren selv har gjort opmærksom på overtrædelsen
• Om der er andre skærpende eller formildende faktorer ved sagens omstændigheder, f.eks. opnåede økonomiske fordele

I de yderste tilfælde kan der blive tale om fængselsstraf. Det vil f.eks. være tilfældet ved forsætlige offentliggørelser af særligt beskyttelsesværdige personfølsomme oplysninger.

Du kan læse Rigsadvokatens meddelelse her.

"Det er afgørende for os, at der er kvalitet i alt, hvad vi foretager os"

Kontakt os

 

København K

Amaliegade 12
1256 København K
Parkeringsvejledning

AARHUS

Havnegade 4
8000 Aarhus C
Parkeringsvejledning

RANDERS

Tronholmen 3
8960 Randers SØ
Parkeringsvejledning


Telefon: +
45 7210 9090
Email:
mail@sonderbylegal.eu

Kontonr.:
6186 0011301118
IBAN:
DK2261860011301118
SWIFT:
KRONDK22


×

Menu

Ring til os

Skriv til os

Kontakt os

Har du brug for hjælp kan du kontakte os gennem kontaktformularen eller ringe 72 10 90 90 Vi kan hjælpe med følgende