mail@sonderbylegal.eu
+45 72 10 90 90

Nyt EU-direktiv skal beskytte virksomheders forretningshemmeligheder og knowhow

Den 27. maj 2016 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union et nyt direktiv, som skal indføre en øget og ensartet beskyttelse af virksomheders forretningshemmeligheder og knowhow inden for EU. Direktivet skal være implementeret i de enkelte medlemsstaters nationale lovgivning senest den 9. juni 2018. I Danmark betyder det, at der vedtages en ny lov om forretningshemmeligheder.

Virksomheder investerer mange midler i erhvervelse og udvikling af forretningshemmeligheder og knowhow. For mange virksomheder er det disse forretningshemmeligheder og denne knowhow, der giver virksomhederne et forspring og adskiller dem fra konkurrenterne. Det kan være lige fra opskriften på Coca Cola og Nutella til Googles søgealgoritme. For virksomhederne er det derfor altafgørende for deres succes, at denne værdifulde viden holdes hemmelig fra omverden og i særdeleshed konkurrenterne.

I dag er der stor forskel mellem de enkelte medlemsstaters lovgivning med hensyn til niveauet af beskyttelse af virksomheders forretningshemmeligheder og knowhow. Det er formålet med direktivet at indføre et øget og mere ensartet niveau af beskyttelse i hele EU.

DEFINITION AF FORRETNINGSHEMMELIGHEDER
Ifølge direktivet defineres forretningshemmeligheder som oplysninger, der opfylder følgende krav:

1) De er hemmelige i den forstand, at de ikke i deres helhed eller i den præcise konfiguration eller sammensætning af deres komponenter er almindeligt kendt blandt eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, der normalt beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger,

2) de har handelsværdi, fordi de er hemmelige, og

3) de er af den person, som lovligt kontrollerer oplysningerne, under de givne omstændigheder blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse.

Forretningshemmeligheder kan således være mange ting, f.eks. oplysninger om kunder og leverandører, forretningsplaner, produktionsprocesser, opskrifter, priser, markedsundersøgelser og markedsstrategier.

ULOVLIG ERHVERVELSE, BRUG ELLER VIDEREGIVELSE
Modsat intellektuelle ejendomsrettigheder, som f.eks. varemærker og patenter, giver forretningshemmeligheder ikke indehaveren nogen eksklusiv rettighed. Forretningshemmeligheder beskytter således ikke imod, at konkurrenter kopierer og anvender samme løsninger. Forretningshemmeligheder nyder udelukkende beskyttelse imod situationer, hvor forretningshemmelighederne erhverves, bruges eller videregives uretmæssigt.

Direktivet fastlægger, hvilke handlinger der anses som værende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder. Dels vil erhvervelse af en forretningshemmelighed, uden at der er givet samtykke hertil, betragtes som ulovlig, hvis forretningshemmeligheden er erhververet gennem uautoriseret adgang, tilegnelse eller kopiering, f.eks. af dokumenter, genstande eller andet, som indeholder forretningshemmeligheden, eller som den kan udledes af.

Dels vil brug eller videregivelse, uden at der er givet samtykke hertil, betragtes som ulovlig, hvis forretningshemmeligheden videregives af en person, som enten har erhvervet forretningshemmeligheden ulovligt, eller som har misligholdt en kontraktlig forpligtelse eller en anden pligt til at undlade at videregive forretningshemmeligheden eller begrænse dens brug.

RETSMIDLER VED ULOVLIG ERHVERVELSE, BRUG ELLER VIDEREGIVELSE
Direktivet giver mulighed for at bekæmpe ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder ved brug af forskellige retsmidler, herunder bl.a. ved midlertidige forbud eller påbud, bøder og erstatning.

F.eks. kan der udstedes forbud mod produktion, udbud til salg, markedsføring eller brug af krænkende varer, eller import, eksport eller oplagring af krænkende varer, som drager fordel af en forretningshemmelighed. Der kan også udstedes påbud om tilintetgørelse af dele af eller hele dokumenter, genstande, materialer m.v., der indeholder eller udgør en forretningshemmelighed. Indtil forbuddet eller påbuddet efterkommes, skal det desuden være muligt at udstede tvangsbøder.

Herudover skal det være muligt at opnå erstatning for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed. Ved beregningen af erstatningens størrelse skal der bl.a. tages hensyn til indehaverens tab, ligesom der skal tages hensyn til den fortjeneste, som den krænkende person har opnået som følge af den uretmæssige erhvervelse, brug eller videregivelse.

DIREKTIVETS IMPLEMENTERING I DANMARK
Direktivet skal være implementeret i medlemsstaternes nationale lovgivning senest den 9. juni 2018. Erhvervsministeren har den 10. januar 2018 fremsat forslag til lov om forretningshemmeligheder, som implementerer direktivet i dansk lovgivning. I forbindelse med ikrafttrædelsen ophæves den nuværende markedsføringslovs § 23 (tidligere § 19), som indeholder et forbud mod uretmæssig anvendelse og videregivelse af erhvervshemmeligheder, der i vidt omfang svarer til reglerne i direktivet.

Det betyder dog ikke, at den nye lov ikke medfører ændringer i forhold til de nuværende regler i Danmark. Forslaget indeholder således visse nyskabelser, herunder bl.a. en definition af forretningshemmeligheder og bestemmelser om, hvornår erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder vil betragtes som ulovlig. Selv om direktivet ikke vil indebære de helt store ændringer i dansk lovgivning, vil direktivet give danske virksomheder sikkerhed for, at de i fremtiden får samme beskyttelse i resten af EU – i modsætning til i dag, hvor det langt fra er alle medlemsstater, der har en beskyttelse, som svarer til den danske.

Kontakt gerne vores EU-rets specialister, såfremt din virksomhed har spørgsmål eller ønsker at vide mere.

"Det er afgørende for os, at der er kvalitet i alt, hvad vi foretager os"

Kontakt os

 

København K

Amaliegade 12
1256 København K
Parkeringsvejledning

AARHUS

Havnegade 4
8000 Aarhus C
Parkeringsvejledning

RANDERS

Tronholmen 3
8960 Randers SØ
Parkeringsvejledning


Telefon: +
45 7210 9090
Email:
mail@sonderbylegal.eu

Kontonr.:
6186 0011301118
IBAN:
DK2261860011301118
SWIFT:
KRONDK22


×

Menu

Ring til os

Skriv til os

Kontakt os

Har du brug for hjælp kan du kontakte os gennem kontaktformularen eller ringe 72 10 90 90 Vi kan hjælpe med følgende