mail@sonderbylegal.eu
+45 72 10 90 90

Dette skal du være opmærksom på, når du indhenter samtykke i henhold til persondataforordningen

Datatilsynet har i samarbejde med en række offentlige myndigheder offentliggjort en vejledning om indhentelse af samtykke i forbindelse med behandling af personoplysninger. Vejledningen er én ud af en række vejledninger, som udgives inden, at reglerne i persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018.

Når persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018 indføres en række nye krav til indhentning af samtykke i forbindelse med behandling af personoplysninger, som du, hvis du er dataansvarlig, skal være opmærksom på. Som dataansvarlig har du bevisbyrden for, at der er givet samtykke til en given behandling af personoplysninger og hvad samtykket omfatter. Hvis du som dataansvarlig ikke kan bevise, at der foreligger et gyldigt samtykke, er behandlingen af personoplysningerne ulovlig.

TIDSPUNKT FOR INDHENTNING AF SAMTYKKE
Den dataansvarlige er forpligtet til at indhente samtykke i forbindelse med behandling af personoplysninger, såfremt forordningen ikke andet steds fastlægger et andet grundlag for behandlingen. Det fremgår således f.eks. af forordningen, at det ikke er nødvendigt at indhente samtykke til behandling af personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, hvori den registrerede er part, eller hvis den dataansvarlige er retligt forpligtet til at behandle de pågældende personoplysninger.

FORMKRAV TIL SAMTYKKE
Samtykke kan både afgives mundtligt, skriftligt og digitalt. Den dataansvarlige skal som minimum angive, hvem der er dataansvarlig, hvad formålet med behandlingen af personoplysningerne er, hvilke personoplysninger, der behandles, og hvilken behandling af personoplysningerne, der finder sted. Når samtykke indhentes skal det tydeligt angives og være adskilt fra øvrig tekst som f.eks. salgs- og leveringsbetingelser. Derudover skal samtykket være et aktivt tilvalg fra den registreredes side og f.eks. aldrig må indhentes ved forud afkrydsede samtykkefelter.

TIDSPUNKT FOR BEHANDLINGEN
Behandlingen af personoplysningerne, som samtykket angår, kan først påbegyndes, når samtykke er indhentet. Hvis du f.eks. indhenter samtykke til at videregive personoplysningerne til en anden virksomhed, må videregivelsen først ske, når samtykket er på plads.

FRIVILLIGT SAMTYKKE
Samtykke skal gives frivilligt. Formålet med samtykke er at give den registrerede et valg og ikke mindst kontrol over deres personoplysninger. Samtykke anses derfor ikke for at være afgivet frivilligt, hvis den registrerede ikke har et reelt eller frit valg, eller hvis det er afgivet under tvang.

SAMTYKKE SKAL VÆRE SPECIFIKT OG INFORMERET
Samtykke skal være informeret. Det betyder, at den registrerede skal være klar over, hvad der gives samtykke til. Samtykke skal derudover også gives specifikt. Det må derfor ikke være generelt udformet eller uden en præcis angivelse af formålene med behandlingen af personoplysningerne. Samtykket skal med andre ord være konkretiseret på en sådan måde, at det klart og tydeligt fremgår, hvad der gives samtykke til.

UDTRYKKELIGT SAMTYKKE
I nogle tilfælde stilles der krav om et udtrykkeligt samtykke fra den registrerede. Det drejer sig blandt andet om den situation, hvor der behandles følsomme personoplysninger. Som eksempler på følsomme personoplysninger kan f.eks. nævnes: oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller helbredsoplysninger. Forordningen udtaler sig ikke om, hvad der må forstås ved et udtrykkeligt samtykke, men det kan eventuelt medføre skærpede krav for at bevise, at der foreligger et gyldigt samtykke.

TILBAGEKALDELSE
Den registrerede skal, inden samtykke gives, oplyses om, at vedkommende på et hvilket som helst tidspunkt kan trække samtykket tilbage. Den dataansvarlige skal sikre sig, at den registrerede kan trække samtykket tilbage på en enkel og lettilgængelig måde. Det skal således være lige så let at trække samtykket tilbage som at give det. Det er dog ikke et krav, at tilbagekaldelsen skal ske på samme måde, som samtykket oprindeligt er givet. Hvis samtykket er indhentet elektronisk, eksempelvis via e-mail eller en hjemmeside, bør den registrerede kunne trække samtykket tilbage ved brug af en tilsvarende løsning.

Læs vejledningen om samtykke her.

Kontakt gerne vores EU-rets specialister, såfremt din virksomhed har spørgsmål eller brug for rådgivning og hjælp til at opfylde reglerne i forordningen inden den 25. maj 2018.

"Det er afgørende for os, at der er kvalitet i alt, hvad vi foretager os"

Kontakt os

 

København K

Amaliegade 12
1256 København K
Parkeringsvejledning

AARHUS

Havnegade 4
8000 Aarhus C
Parkeringsvejledning

RANDERS

Tronholmen 3
8960 Randers SØ
Parkeringsvejledning


Telefon: +
45 7210 9090
Email:
mail@sonderbylegal.eu

Kontonr.:
6186 0011301118
IBAN:
DK2261860011301118
SWIFT:
KRONDK22


×

Menu

Ring til os

Skriv til os

Kontakt os

Har du brug for hjælp kan du kontakte os gennem kontaktformularen eller ringe 72 10 90 90 Vi kan hjælpe med følgende